טיפולים של בוגרים 35-50 ש"ח  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עיסוי רפואי | הדרכת הורים | פסיכותרפיה | רפלקסולוגיה ועוד
  תקנון
 
תקנון המכללה


מובא כאן תקנון- "מכללת הנות- ביה"ס למקצועות הטיפול", ח.פ. 516133642, כתובת: הגיבורים 67, חדרה,
טל': 077-4304336/7, פקס: 077-4304376 (להלן: "המכללה").
תקנון זה יחול על כל מי שרשום ללימודים במכללה, ביקש להירשם אך טרם נרשם, ו/או סיים לימודיו במכללה (להלן: "התלמיד" או "הסטודנט").
תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם של המכללה והתלמיד.
המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם תקף לגבי גברים ונשים כאחד.


א. כללי
 1. המכללה רשאית לשנות ולעדכן את רשימת הקורסים המוצעים, מתכונתם ומחירם, אך לא יהיה בכך בכדי לפגוע במהות הקורסים וברמתם המקצועית סטודנט שנרשם ושילם לפני שינוי התשלום, לא יצטרך להוסיף תוספת תשלום.
 2. המכללה רשאית לדחות את פתיחתו של קורס. תלמיד שיבקש לבטל את ההרשמה עקב דחיית המועד יהיה זכאי להחזר כספי מלא.
 3. פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים וכן בשיקולים אחרים, כפוף לחוות הדעת הבלעדית של המכללה. אם יבוטל הקורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת על ידי המכללה, יוכל התלמיד לבחור בין רישום לקורס במועד אחר לבין החזר כספי מלא.
 4. אין כפל הנחות.
 5. במידת הצורך שומרת המכללה לעצמה את הזכות לפצל את הלומדים לקבוצות (לעיתים תוך החלפת יום או מרצה), גם סמוך לפתיחת שנה"ל, תוך שהיא משתדלת לשמור עד כמה שאפשר על לוח הזמנים המקורי.–  במקרה של שינוי מהותי בלוח הזמנים, יהיה זכאי התלמיד להחזר כספי מלא.
 6. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מרצה באמצע קורס, אך לא יהיה בכך בכדי לפגוע במהות הקורס וברמתו המקצועית.
 7. למכללה רשות לקבל לימודים או לדחות כל נרשם, משיקולים רלוונטיים.
 
ב. נהלי תשלום
 1. מתעניין הנרשם למכללה, חייב לשלם במעמד ההרשמה דמי רישום. דמי הרישום הינם חלק מהעלות הכוללת של הקורס.
 2. דמי רישום בסך 250 ₪ ישולמו במועד ההרשמה.
 3. את דמי הרישום ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
  • במזומן או בשיק במזכירות.
  • באשראי.
  • בהעברה בנקאית (פרטי בנק ניתן לקבל במזכירות, יש לשלוח בפקס את אישור העברה).


ג. הסדרת שכר לימוד
 1. על הסטודנט להסדיר את תשלומי שכר הלימוד עד ליום תחילת הלימודים. סטודנט אשר לא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד עד למועד זה יחשב כמי שלא מימש את הרשמתו.
 2. תשלום שלא יכובד או לא יפרע, מכל סיבה שהיא, יחייב את הסטודנט בתשלום דמי טיפול בהתאם לנהוג במכללה. במקרים אלו חייב סטודנט לפרוע את חובו תוך 7 ימים מיום הפירעון המקורי, בתוספת הפרשי הצמדה ודמי טיפול.
   
ד. נוהל הפסקת לימודים והחזרי שכר לימוד
 1. הודעה על ביטול לימודים תוגש בכתב.
 2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ותקנותיו, רשאי התלמיד להודיע על ביטול הלימודים תוך 14 ימים מהרשמה וזאת בתנאי שאם בוצעה ההרשמה כשהתלמיד נכח במכללה- במועד הביטול נותרו עוד 14 ימי עסקים לפחות לפני תחילת הקורס.
כאשר בוטלה ההרשמה בהתאם לחוק ותקנותיו, כאמור בסעיף ד1, יוחזר לתלמיד התשלום המלא, בניכוי 250 ₪ דמי רישום.
 1. הודעה על ביטול הלימודים לאחר שחלפו 14 ימים מההרשמה, תבוצע בהתאם למדיניות העסק, כדלקמן:
א. הודעה על ביטול הלימודים עד שבועיים לפני פתיחת הלימודים, תזכה את הסטודנט בהחזר מלא של שכר הלימוד, בניכוי דמי רישום, פרט למסלול הפסיכותרפיה בו ייגבה 10% משכר הלימוד בתוספת דמי הרשמה.
ב. הודעה על הפסקת לימודים, עד השיעור ה-3, תחייב ב-20% משכר הלימודים המלא.
ג. הודעה על הפסקת לימודים, מהשיעור ה-3 ועד השיעור ה-5, תחייב ב-50% משכר הלימוד המלא.
ד. הודעה בכתב על הפסקת לימודים, בחלוף 5 שיעורי לימוד, תחייב את הסטודנט במלוא שכר הלימוד.
 1. בכלל מסלולי הפסיכותרפיה מדיניות ההחזרים חלה על כל קורס וקורס בנפרד. כלומר, אם סטודנט מבקש להפסיק את לימודיו, הוא ישלם רק על הקורסים אותם הוא למד ויקבל החזר בגין יתרת המסלול. אם הסטודנט הודיע על הפסקת לימודים לאחר שהחל ללמוד קורס או קורסים, הוא יחויב על פי מדיניות החזרים כאמור לעיל, בקורסים שאותם החל, ולא יחויב בגין הקורסים אותם לא למד. במצב זה, ייעשה חישוב עלויות חדש והתלמיד ישלם על כל קורס שהחל ללמוד לפי עלות הקורס כקורס בודד, שאינו במסגרת מסלול הלימודים הרחב. על כל קורס מקצועי אותו סיים בהצלחה, יקבל התלמיד תעודה.
 
ה. חידוש לימודים
סטודנט שביטל את לימודיו ורוצה לחדשם, יחשב כמועמד חדש ללימודים. חידוש הלימודים יהיה כרוך בתשלום דמי רישום. גובה שכר הלימוד עבור סטודנט שבקשתו תאושר, יהיה שכר הלימוד הקבוע לתוכנית במחזור באותה עת, בניכוי עלות ששילם בפועל בגין הקורסים עליהם שילם בלימודיו הקודמים במכללה.ו. חזרה על קורסים
סטודנט שיידרש לחזור על קורס כתוצאה מהיעדרות, כישלון, בעיות משמעת או כל סיבה אחרת, יידרש לשלם על קורס הנוסף 50% מעלות הקורס.


ח. זכאות לתעודה
 1. סטודנט יוכל לקבל את התעודות שזכאי להן, באם נכח באחוז הנוכחות הכתוב בסילבוס של הקורס, ולאחר שסיים לשלם את כל שכר הלימוד ועמד בכל מטלות הקורס בהצלחה, כפי שכתוב סילבוס של הקורס.
 2. סטודנט יקבל תעודה מטעם המכללה בהתאם לקורסים שלמד.
   
 
ט. איחורים/חיסורים
 1. חיסורים מעבר לנדרש בסילבוס הקורס, מכל סיבה שהיא, הינם עילה להפסקת הקורס ויש לעשותו שוב מהתחלה, בעלות של 50% ממחיר הקורס בשנה הקרובה שבה הוא יילמד.
 2. קורס שבו התלמיד לא ינכח בשיעורים, באופן מתמשך ו/או קבוע, ללא הודעה מראש, יהיה חייב בתשלום מלא.
 
י. מרכיבי הערכה
 1. הרכב הציונים בקורסים מבוסס על נוכחות, השתתפות וציון עבודת סיום ו/או שקלול תוצאות מבחנים.
 2. כל יום איחור בהגשת העבודה כרוך בהורדה של 2 נקודות מציון העבודה להוציא שישי, שבת, ערבי חג וחג. המקסימום האפשרי לאיחור בהגשת עבודה הוא 10 ימים – כשבועיים ממועד ההגשה המקורי.
   
יא. משוב
בחלק מן הקורסים יחולק טופס משוב לסטודנטים להערכת המרצה.


יג. סודיות
התלמיד מתחייב לשמור על סודיות; לא לדווח מחוץ לקבוצת הלימוד על המשתתפים האחרים, על זהותם ועל דברים שאמרו או עשו בתוך התהליך הקבוצתי. במידה ונפתחה תיבת דואר משותפת לכיתה יש לשמור את הפרטים של תיבת הדואר של הכיתה בסוד כולל הסיסמה. במידה והסטודנטים או צוות או מישהו אחר מבצע הקלטת אודיו של סטודנטים יש לקבל את אישורם לשימוש כלשהו החומר המוקלט שאינו במסגרת בלימודים במכללת הנות.


יד. כבוד הדדי
כל המשתתפים מתחייבים לשמור על כבוד הדדי. כל סטודנט בכיתה ישתדל לשתף ברגשותיו ובמחשבותיו לגבי עצמו וישתדל להימנע מהתייחסות שיפוטית או ביקורתית כלפי האחר. רצוי לומר את הדברים באופן שיאפשר התייחסות. בנוסף מתבקשים התלמידים/ות שלא לצאת מהחדר, ככל הניתן, באמצע התהליך הקבוצתי ולא במהלך פסיכודרמה אישית. קונפליקטים בינאישיים רצוי שיפתחו ויגיעו לפתרון מוקדם.


 
טו. הרחקת סטודנט
באם ראתה המכללה לנכון, מכל סיבת משמעת שהיא, להרחיק סטודנט מן המכללה, הסטודנט יהיה זכאי לקבל החזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים של המכללה כאמור בסעיף ד לעיל. כלומר, לאחר השיעור החמישי בקורס לא י יהיה זכאי הסטודנט להחזר כספי.
 

 
 
טלפון: 077-4304336/7     כתובת: הגיבורים 67, חדרה (ליד הקניון מאחורה)   www.henot.co.il
 
מבצעים רק בדף הפייסבוק שלנו  
 
לייבסיטי - בניית אתרים